Privacy Policy

VERKOOPSVOORWAARDEN:
van MobiRack bvba gevestigd te Lommel.

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle door ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te
aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn enkel dan
tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd zijn. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze
algemene verkoopsvoorwaarden van kracht. Met ‘klant’ wordt hierna verstaan elkeen die tot MobiRack in een
contractuele relatie staan, uit hoofde van een met MobiRack gesloten koop-of dienstenovereenkomst.

Offertes
De offertes van MobiRack zijn vrijblijvend. Indien na een aanbieding of offerte en zelfs na aanvaarding van de bestelling,
de aankoopprijzen wijzigen, kan MobiRack haar offerte aanpassen. In geval van annulatie van een bestelling, is een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling.

Levering
De door MobiRack aangehouden gebruikelijke levertijden 5-7 dagen gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
De levering worden rechtstreeks verzonden naar de klanten.
De overdracht van het risico heeft plaats vanaf het ogenblik dat de goederen in de magazijnen ter beschikking van de klant
zijn gesteld, zelfs wanneer het vervoer ten laste van MobiRack zou vallen.
MobiRack behoudt zich het recht voor vervoer-, verpakkings-, en administratiekosten aan te rekenen. Voormelde kosten
zijn hoedanook verschuldigd voor goederen met een factuurwaarde van minder dan € 250,00.

Betalingen
Onze facturen dienen onmiddelijk te betalen voor de producten worden verzonden.
Klachten moeten worden geformuleerd binnen de acht dagen na de levering van het materiaal en dit per
aangetekende brief.
Eigendomsrecht blijft dus behouden tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
MobiRack kan op elk ogenblik de goederen revindiceren zonder enige rechtsformaliteit.

Aansprakelijkheid:
De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken en het beroep op de waarborg dienen uiterlijk binnen de
7 dagen na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan MobiRack.
MobiRack kan in geen enkel opzicht instaan voor gebruikte goederen en verborgen gebreken.
De door MobiRack verkochte goederen zijn gewaarborgd gedurende een periode van max. 2 jaar vanaf de datum van levering.
Deze waarborg geldt enkel en alleen voor constructiefouten en materiaalfouten, en beperkt zich tot het kosteloos vervangen
of herstellen van defecte stukken.
De waarborg vervalt ondermeer (niet beperkende opsomming):
indien de klant of personen vreemd aan MobiRack de defecte stukken zelf herstellen of wijzigen,
indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt
bij normale slijtage
bij beschadiging door verzending
bij beschadigingen die voortvloeien uit een verkeerde aanwending van de goederen of een andere aanwending dan waarvoor
ze bestemd waren.
Goederen worden verzonden op risico van de koper. Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders uitdrukkelijk is bepaald,
voor rekening van de koper.
MobiRack is niet verantwoordelijk voor de door haar verstrekte inlichtingen over o.a. de gebruikswijze, toepassingsmogelijkheden,
de capaciteit enz. van de geleverde goederen, indien deze steunen op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant of door derden.
Alle gegevens, berekeningen e.d. die MobiRack ter beschikking stelt, dienen door de klant te worden getoetst.
MOBIRACK is niet aansprakelijk in geval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen
buiten haar wil, zoals vertragingen in de levering van gegevens afkomstig van broninstanties, materiaaldefecten, tijdelijke onbeschikbaarheid
van de telecommunicatie-infrastructuur of overmacht, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.
De klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van dienovereenkomstige werkzaamheden, ook voor wat betreft de vereisten
voortvloeiend uit wettelijke voorschriften.
Bij verantwoordelijkheid van MobiRack voor een schade, zal de klant een schadevergoeding ontvangen die maximaal gelijk is aan de prijs
van de bestelde goederen, excl. btw. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
Maakt de klant de keuze om gebruikssporen te maken zoals gaten boren, schade door het product te laten vallen dan vervalt de garantie.